1. Cú pháp sử dụng hàm ATN2()

Hàm ATN2() được sử dụng để trả về giá trị artan của hai số đầu vào a và b. Cú pháp của hàm ATN2() như sau:

ATN2(a, b)

Tham số:

  • a, b là hai số đầu vào cần tính giá trị artan
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm ATN2()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm ATN2() để lấy ra giá trị artan của hai số 2 và 3.15 như sau:

SELECT ATAN2(2,3.15)

Kết quả:

0.56570146865617776

Ví dụ tiếp theo sử dụng hàm ATN2() để lấy ra giá trị artan của hai số -0.40 và 0.3 như sau:

SELECT ATN2(-0.40,0.3)

Kết quả:

-0.9272952180016123