1. Cú pháp sử dụng hàm SPACE()

Hàm SPACE() được sử dụng để trả về một chuỗi gồm số lượng ký tự khoảng trắng được chỉ định. Cú pháp hàm SPACE() như sau:

SPACE(number)

Tham số:

  • number là số lượng khoảng trắng được chỉ định cho hàm
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm SPACE()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm SPACE() để tra về một chuỗi được chỉ định có 7 khoảng trắng như sau:

SELECT SPACE(7);

Kết quả: