1. Cú pháp sử dụng hàm SUBSTRING()

Hàm SUBSTRING() được sử dụng để lấy ra  một số ký tự từ một chuỗi gốc. Cú pháp của hàm SUBSTRING() như sau:

SUBSTRING(string, start, length)

Tham số:

  • string là chuỗi gốc
  • start là vị trí bắt đầu chọn ra để lấy ra các ký tự trong chuỗi gốc
  • length là số lượng ký tự cần lấy ra tính từ vị trí bắt đầu
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm SUBSTRING()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm SUBSTRING() để lấy ra chuỗi ‘laptrinh’ trong chuỗi gốc đó là ‘Tuhoclaptrinh’. Vị trí lấy ra là 6 và lấy ra 8 ký tự như sau:

SELECT SUBSTRING('Tuhoclaptrinh', 6, 8)

Kết quả:

laptrinh

Ví dụ tiếp theo, sử dụng hàm SUBSTRING() để chọn ra chuỗi trong một chuỗi gốc với vị trí bắt đầu từ 1 và số lượng ký tự cần lấy là 100 (số lượng lớn hơn độ dài của chuỗi gốc)

SELECT SUBSTRING('Laptrinhtudau.com', 1, 100);

Kết quả:

Laptrinhtudau.com