1. Cú pháp sử dụng hàm DIFFERENCE()

Hàm DIFFERENCE() so sánh hai giá trị chuỗi và trả về một số nguyên. Giá trị trả về này từ 0-4. Nếu 2 chuỗi không có sự trùng khớp thì giá trị sẽ là 0 và ngược lại nếu giá trị có sự trùng khớp thì hàm sẽ trả về giá trị 4. Cú pháp hàm DIFFERENCE() như sau:

DIFFERENCE(expression, expression)

Tham số:

  • expression, expression là hai biểu thức cần so sánh (có thể là hằng số, biến hoặc cột)
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm DIFFERENCE()

Ví dụ dưới đây so sánh 2 chuỗi ‘Laptrinh’ với chuỗi ‘Toanhoc’ và trả về kết quả là số nguyên bằng cách sử dụng hàm DIFFERENCE() như sau:

SELECT DIFFERENCE('Laptrinh', 'Toanhoc');

Kết quả:

0

Kết quả trả về 0 nghĩa là 2 chuỗi trên không có sự tương đồng.