1. Cú pháp sử dụng hàm ROUND()

Hàm ROUND() được sử dụng để làm tròn một số đến một số chữ số thập phân được chỉ định. Cú pháp của hàm ROUND() như sau:

ROUND(number, decimals)

Tham số:

  • number là số được làm tròn
  • decimals là số chữ số thập phân làm tròn đến
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm ROUND()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm ROUND() để làm tròn số 147.63952 (làm tròn với 2 số thập phân) như sau:

SELECT ROUND(147.63952, 2)

Kết quả:

147.64000

Ví dụ tiếp theo, làm tròn số -47.3685 (làm tròn với 3 số thập phân) như sau:

SELECT ROUND(-47.3685, 3)

Kết quả:

-47.3690