1. Cú pháp sử dụng hàm FORMAT()

Hàm FORMAT() được sử dụng để định dạng một giá trị với định dạng được chỉ định. Ta thường sử dụng hàm FORMAT() để định dạng giá trị ngày / giờ và giá trị số. Cú pháp hàm FORMAT() như sau:

FORMAT(value, format, culture)

Tham số:

  • value là giá trị được định dạng
  • format là dạng mẫu định dạng
  • culture chỉ định phong cách định dạng (tham số này có hay không có đều được)
Hoạt động trong: SQL Server (bắt đầu từ 2012), Cơ sở dữ liệu Azure SQL

2. Ví dụ hàm FORMAT()

Câu lệnh dưới đây, định dạng một kiểu dữ liệu ngày tháng theo 3 phong cách đó là: en-US, no, zu bằng cách sử dụng hàm FORMAT() như sau:

DECLARE @d DATETIME = '1/01/2018'; 
SELECT FORMAT (@d, 'd', 'en-US') AS 'Phong Cach en-US', 
       FORMAT (@d, 'd', 'no') AS 'Phong Cach no', 
       FORMAT (@d, 'd', 'zu') AS 'Phong Cach zu';

Kết quả:

Phong Cach en-US Phong Cach no Phong Cach zu
1/1/2018 01.01.2018 1/1/2018

Ví dụ tiếp theo, ta cần định dạng một số 123456789 theo định dạng 123-456-789 cần sử dụng hàm FORMAT() như sau:

SELECT FORMAT(123456789, '###-###-###');

Kết quả:

123-456-789