1. Cú pháp sử dụng hàm MIN()

Hàm MIN() được sử dụng để trả về giá trị nhỏ nhất trong một tập giá trị. Cú pháp của hàm MIN() như sau:

MIN(expression)

Tham số:

  • expression là biểu thức cần lấy ra giá trị nhỏ nhất
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm MIN()

Bảng dưới đây có tên là SanPham bao gồm các cột như sau: MaSP, TenSP, MaNCC, GiaSP

MaSP TenSP MaNCC GiaSp
1 San Pham A 3 10.5
2 San Pham B 1 8
3 San Pham C 3 25.3
4 San Pham D 4 11.2
5 San Pham E 2 60

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm MIN() để lấy ra giá trị nhỏ nhất của cột GiaSP trong bảng SanPham như sau:

SELECT MIN(GiaSP) AS GiaNhoNhat FROM SanPham;

Kết quả:

GiaNhoNhat
8

Ví dụ tiếp theo tìm ra giá bán nhỏ nhất trong bảng SanPham với các sản phẩm có mã nhà cung cấp bằng 3 (MaNCC = 3) như sau:

SELECT MIN(GiaSP) AS GiaNhoNhat
FROM SanPham 
WHERE MaNCC = 3;

Kết quả:

GiaNhoNhat
10.5