1. Cú pháp sử dụng hàm SESSIONPROPERTY()

Hàm SESSIONPROPERTY() được sử dụng để trả về cài đặt phiên cho một tùy chọn được chỉ định. Cú pháp hàm SESSIONPROPERTY() như sau:

SESSIONPROPERTY(option)

Tham số:

 • option là tùy chọn để truy xuất cài đặt phiên cho:
  • ANSI_NULLS
  • ANSI_PADDING
  • ANSI_WARNINGS
  • ARITHABORT
  • CONCAT_NULL_YIELDS_NULL
  • NUMERIC_ROUNDABOUT
  • QUOTED_IDENTIFIER
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database

2. Ví dụ hàm SESSIONPROPERTY()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm SESSIONPROPERTY() để trả về cài đặt phiên cho một tùy chọn được chỉ định:

SELECT SESSIONPROPERTY('ANSI_NULLS');

Kết quả:

1