1. Cú pháp sử dụng hàm NCHAR()

Hàm NCHAR() được sử dụng để trả về ký tự Unicode dựa trên mã số. Cú pháp của hàm NCHAR() như sau:

NCHAR(number_code)

Tham số:

  • number_code là mã ASCII cần được chuyển đổi thành ký tự
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm NCHAR()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm NCHAR() để trả về ký tự ‘N’ dựa theo mã ASCII là 78 như sau:

SELECT NCHAR(78);

Kết quả:

N