1. Cú pháp sử dụng hàm CEILING()

Hàm CEILING() được sử dụng để trả về giá trị số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một đầu vào được chỉ định. Cú pháp hàm CEILING() như sau:

CEILING(number)

Tham số:

  • number là số chỉ định
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm CEILING()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm CEILING() để lấy ra giá trị nguyên của số 25.9 như sau:

SELECT CEILING(25.9)

Kết quả:

26

Ví dụ tiếp theo, sử dụng hàm CEILING() để lấy ra giá trị nguyên của số -45.1 như sau:

SELECT CEILING(-45.1)

Kết quả:

-45