1. Cú pháp sử dụng hàm COUNT()

Hàm COUNT() được sử dụng để trả về số lượng bản ghi có trong câu lệnh SELECT. Hàm COUNT() được hiểu là hàm dùng để đếm các bản ghi trong một bảng cụ thể. Cú pháp của hàm COUNT() như sau:

COUNT(expression)

Tham số:

  • expression là một trường trong bảng hoặc một giá trị chuỗi

Lưu ý: Giá trị NULL không được đếm.

Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm COUNT()

Bảng dưới đây có tên là SanPham bao gồm các cột như sau: MaSP, TenSP, MaNCC, GiaSP

MaSP TenSP MaNCC GiaSp
1 San Pham A 3 10.5
2 San Pham B 1 8
3 San Pham C 3 25.3
4 San Pham D 4 11.2
5 San Pham E 2 60

Câu lệnh SQL dưới đây sẽ sử dụng hàm COUNT() để đếm các bản ghi có trong bảng SanPham như sau:

SELECT COUNT(MaSP) AS SLSanPham FROM SanPham;

Kết quả:

SLSanPham
5

Ví dụ tiếp theo, đếm các bản ghi trong bảng SanPham có giá bán nhỏ hơn 20 như sau:

SELECT COUNT(MaSP) AS SLSanPham 
FROM SanPham
WHERE GiaSP < 20;

Kết quả:

3