1. Cú pháp sử dụng hàm CURRENT_TIMESTAMP

Hàm CURRENT_TIMESTAMP được sử dụng để trả về ngày và giờ hiện tại, định dạng thời gian được trả về sẽ là ‘YYYY-MM-DD hh: mm: ss.mmm’. Cú pháp của hàm CURRENT_TIMESTAMP như sau:

CURRENT_TIMESTAMP
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm CURRENT_TIMESTAMP

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm CURRENT_TIMESTAMP để lấy ra thời gian hiện tại như sau:

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Kết quả:

2022-01-25 05:18:28.500