1. Cú pháp sử dụng hàm TRIM()

Hàm TRIM() được sử dụng để loại bỏ ký tự khoảng trắng hoặc các ký tự được chỉ định khác khỏi đầu hoặc cuối của một chuỗi. Mặc định, hàm TRIM() loại bỏ các khoảng trắng ở đầu và cuối khỏi một chuỗi. Cú pháp của hàm TRIM() như sau:

TRIM([characters FROM ]string)

Tham số:

  • characters FROM là các ký tự được chỉ định để loại bỏ ở đầu và cuối chuỗi
  • string là chuỗi gốc
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2017), Azure SQL Database,

2. Ví dụ hàm TRIM()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm TRIM() để loại bỏ khoảng trắng ở chuỗi ‘    Laptrinhtudau.com    ‘ như sau:

SELECT TRIM('    Laptrinhtudau.com    ')

Kết quả:

Laptrinhtudau.com

Ví dụ tiếp theo, sử dụng hàm TRIM() để loại bỏ ký tự ‘#!’ và các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi ‘    #Laptrinhtudau.com!    ‘ như sau:

SELECT TRIM('#! ' FROM '    #Laptrinhtudau.com!    ');

Kết quả:

Laptrinhtudau.com