1. Cú pháp sử dụng hàm DATEADD()

Hàm DATEADD() được sử dụng để trả về một khoảng thời gian sau khi đã được cộng thêm vào hoặc giảm đi. Cú pháp của hàm DATEADD() như sau:

DATEADD(interval, number, date)

Tham số:

 • interval là khoảng thời gian sẽ được thêm vào thời gian gốc ban đầu. Khoảng thời gian này có thể là các giá trị như sau:
  • year, yyyy, yy = năm
  • quarter, qq, q = quý
  • month, mm, m = tháng
  • dayofyear, dy, y = ngày trong năm
  • day, dd, d = ngày
  • week, ww, wk = tuần
  • weekday, dw, w = ngày trong tuần
  • hour, hh = giờ
  • minute, mi, n = phút
  • second, ss, s = giây
  • millisecond, ms = Mili giây
 • number là số lượng khoảng thời gian cần thêm.
 • date là thời gian gốc cần được thêm vào
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm DATEADD()

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm DATEADD() để cộng thêm 2 tháng vào khoảng thời gian gốc là ‘2022/01/26’ như sau:

SELECT DATEADD(month, 2, '2022/01/26')

Kết quả:

2022-03-26 00:00:00.000

Ví dụ tiếp theo, sử dụng hàm DATEADD() để giảm đi 2 tháng từ khoảng thời gian gốc là ‘2022/03/26’ như sau:

SELECT DATEADD(month, -2, '2022/01/26')

Kết quả:

2022-01-26 00:00:00.000

Ví dụ cuối cùng, cộng thêm 1 năm vào khoảng thời gian gốc là ‘2022/01/26’ như sau:

SELECT DATEADD(year, 1, '2022/01/26')

Kết quả:

2023-01-26 00:00:00.000