1. Cú pháp sử dụng hàm GETUTCDATE()

Hàm GETUTCDATE() được sử dụng để trả về ngày và giờ UTC của hệ thống cơ sở dữ liệu hiện tại, ở định dạng ‘YYYY-MM-DD hh: mm: ss.mmm’. Cú pháp hàm GETUTCDATE() như sau:

GETUTCDATE()
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm GETUTCDATE()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm GETUTCDATE() để lấy ra giá trị thời gian UTC hiện tại như sau:

SELECT GETUTCDATE();

Kết quả:

2022-01-28 05:47:16.317