1. Cú pháp sử dụng hàm QUOTENAME()

Hàm QUOTENAME() trả về một chuỗi Unicode với các dấu phân cách được thêm vào để làm cho chuỗi trở thành một mã định danh được phân tách hợp lệ của SQL Server. Cú pháp của hàm QUOTENAME() như sau:

QUOTENAME(string, quote_char)

Tham số:

  • string là một chuỗi dữ liệu ký tự Unicode. Giới hạn trong 128 ký tự
  • quote_char  là chuỗi một ký tự để sử dụng làm dấu phân cách. Có thể là một dấu ngoặc kép (‘), một dấu ngoặc đơn trái hoặc phải ([]), một dấu ngoặc kép (“), một dấu ngoặc đơn trái hoặc phải (()), một dấu lớn hơn hoặc nhỏ hơn (> <), dấu ngoặc nhọn trái hoặc phải ({}) hoặc dấu ngoặc nhọn (`). (Tham số này không bắt buộc phải có)
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm QUOTENAME()

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm QUOTENAME() để trả về một chuỗi Unicode có dấu phân cách trong ngoặc đơn như sau:

SELECT QUOTENAME('abcdef', '()');

Kết quả:

(abcdef)