1. Cú pháp sử dụng hàm MONTH()

Hàm MONTH() được sử dụng để trả về phần tháng cho một ngày cụ thể (một số từ 1 đến 12). Cú pháp hàm MONTH() như sau:

MONTH(date)

Tham số:

  • date là chuỗi thời gian gốc cần lấy ra giá trị tháng
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm MONTH()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm MONTH() để lấy ra phần tháng của chuỗi thời gian gốc là ‘2022/01/28’ như sau:

SELECT MONTH('2022/01/28')

Kết quả:

1

Ví dụ tiếp theo, lấy ra phần tháng của chuỗi thời gian gốc là ‘2022/07/25 07:30’ như sau:

SELECT MONTH('2022/07/25 07:30')

Kết quả:

7