1. Cú pháp sử dụng hàm FLOOR()

Hàm FLOOR() được sử dụng để trả về giá trị số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng một số đầu vào được chỉ định. Cú pháp hàm FLOOR() như sau:

FLOOR(number)

Tham số:

  • number là số chỉ định
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse

2. Ví dụ hàm FLOOR()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm FLOOR() để lấy ra giá trị nguyên của số 26.75 như sau:

SELECT FLOOR(26.75)

Kết quả:

26

Ví dụ tiếp theo lấy ra giá trị nguyên của số -18.2 như sau:

SELECT FLOOR(-18.2)

Kết quả:

-19