1. Cú pháp sử dụng hàm SIGN()

Hàm SIGN() được sử dụng để trả về dấu của một số. Kết quả của hàm này sẽ trả về một trong các thông số sau:

  • Nếu số > 0, nó trả về 1
  • Nếu số = 0, nó trả về 0
  • Nếu số < 0, nó trả về -1

Cú pháp của hàm SIGN() như sau:

SIGN(number)

Tham số:

  • number là số cần kiểm tra dấu
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm SIGN()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm SIGN() để kiểm tra dấu của số 145..83 như sau:

SELECT SIGN(145.83);

Kết quả:

1.00

Ví dụ tiếp theo kiểm tra dấu của số -45.55 như sau:

SELECT SIGN(-45.55);

Kết quả:

-1.00

Chú ý: Kiểm tra dấu của số 0 sẽ nhận được kết quả là 0.