1. Cú pháp sử dụng hàm GETDAY()

Hàm GETDATE() được sử dụng để trả về ngày và giờ của hệ thống cơ sở dữ liệu hiện tại, định dạng được trả về sẽ là  ‘YYYY-MM-DD hh: mm: ss.mmm’. Cú pháp của hàm GETDAY() như sau:

GETDATE()
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm GETDAY()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm GETDAY() để trả về ngày và giờ của hệ thống cơ sở dữ liệu hiện tại như sau:

SELECT GETDATE();

Kết quả:

2022-01-27 15:54:01.350