1. Cú pháp sử dụng hàm SYSTEM_USER

Hàm SYSTEM_USER được sử dụng để trả về tên đăng nhập cho người dùng hiện tại. Cú pháp hàm SYSTEM_USER như sau:

SYSTEM_USER
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm SYSTEM_USER

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm SYSTEM_USER để trả về thông tin tên đăng nhập cho người dùng hiện tại như sau:

SELECT SYSTEM_USER;

Kết quả:

LAPTOP-BUQQAA34\LapTrinhTuDau