1. Cú pháp sử dụng hàm SUM()

Hàm SUM() được sử dụng để tính tổng của một tập giá trị. Cú pháp của hàm SUM() như sau:

SUM(expression)

Tham số:

  • expression là các giá trị cần tính tổng
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm SUM()

Bảng dưới đây có tên là SanPham bao gồm các cột như sau: MaSP, TenSP, MaNCC, GiaSP

MaSP TenSP MaNCC GiaSp
1 San Pham A 3 10.5
2 San Pham B 1 8
3 San Pham C 3 25.3
4 San Pham D 4 11.2
5 San Pham E 2 60

Câu lệnh SQL dưới đây sẽ sử dụng hàm SUM() tính tổng tất cả giá sản phẩm trong bảng SanPham như sau:

SELECT SUM(GiaSP) AS TongGiaSanPham FROM SanPham;

Kết quả:

TongGiaSanPham
115

Ví dụ tiếp theo, tính tổng giá sản phẩm của các sản phẩm có mã nhà cung cấp bằng 3 (MaNCC = 3) như sau:

SELECT SUM(GiaSP) AS TongGiaSanPham 
FROM SanPham
WHERE MaNCC = 3;

Kết quả:

TongGiaSanPham
35.8