1. Cú pháp sử dụng hàm STUFF()

Hàm STUFF() được sử dụng để loại bỏ một phần của chuỗi và sau đó chèn phần khác vào chuỗi, việc này được bắt đầu từ một vị trí được chỉ định. Cú pháp hàm STUFF() như sau:

STUFF(string, start, length, new_string)

Tham số:

  • string là chuỗi được sửa đổi
  • start là vị trí trong chuỗi để bắt đầu xóa một số ký tự
  • length là số ký tự cần xóa khỏi chuỗi
  • new_string là chuỗi mới cần thay thế
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm STUFF()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm STUFF() để xóa 6 ký tự khỏi một chuỗi, bắt đầu ở vị trí 11, sau đó chèn “Python” vào vị trí 11:

SELECT STUFF('Lap trinh tu dau', 11, 6, 'Python');

Kết quả:

Lap trinh Python

Ví dụ tiếp theo, xóa 8 ký tự khỏi một chuỗi, bắt đầu từ vị trí 18, rồi chèn “dau” ở vị trí 18:

SELECT STUFF('Hoc lap trinh tu con so 0', 18, 8, 'dau');

Kết quả:

Hoc lap trinh tu dau