1. Cú pháp sử dụng hàm DATEDIFF()

Hàm DATEDIFF() được sử dụng để kiểm tra sự khác biệt giữa hai khoảng thời gian, cú pháp của hàm DATEDIFF() như sau:

DATEDIFF(interval, date1, date2)

Tham số:

 • interval là khoảng sử dụng để so sánh sự khác biệt giữa hai khoảng thời gian. Khoảng thời gian này có thể là các giá trị như sau:
  • year, yyyy, yy = năm
  • quarter, qq, q = quý
  • month, mm, m = tháng
  • dayofyear, dy, y = ngày trong năm
  • day, dd, d = ngày
  • week, ww, wk = tuần
  • weekday, dw, w = ngày trong tuần
  • hour, hh = giờ
  • minute, mi, n = phút
  • second, ss, s = giây
  • millisecond, ms = Mili giây
 • date1 là khoảng thời gian đầu tiên cần so sánh
 • date2 là khoảng thời gian thứ 2 cần so sánh
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm DATEDIFF()

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm DATEDIFF() để kiểm tra sự khác biệt theo năm của hai khoảng thời gian ‘2022/01/16’ và ‘2015/01/16’ như sau:

SELECT DATEDIFF(year, '2015/01/26', '2022/01/26')

Kết quả:

7

Ví dụ tiếp theo, kiểm tra sự khác biệt giữa hai khoảng thời gian ‘2022/01/26’ và ‘2022/05/26’ kiểm tra dựa theo tháng của 2 khoảng thời gian trên như sau:

SELECT DATEDIFF(month, '2022/01/26', '2022/05/26')

Kết quả:

4

Ví dụ cuối cùng, kiểm tra sự khác biệt giữa hai khoảng thời gian ‘2022/01/26 07:30’ và ‘2022/01/26 08:30’ kiểm tra dựa theo giờ của 2 khoảng thời gian trên như sau:

SELECT DATEDIFF(hour, '2022/01/26 07:30', '2022/01/26 08:30')

Kết quả:

1