1.Cú pháp sử dụng hàm CONCAT_WP()

Hàm CONCAT_WP() được sử dụng để nối hai hay nhiều chuỗi theo dấu phân cách được chỉ định. Nghĩa là thay vì những khoảng trống ở các chuỗi thì hàm CONCAT_WP() cho phép thay thế bằng các ký tự khác được chỉ định. Cú pháp hàm CONCAT_WP() như sau:

CONCAT_WS(separator, string1, string2, ...., string_n)

Tham số:

  • separator ký tự phân tách cần sử dụng
  • string1, string2, string_n là các chuỗi để nối lại với nhau
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2017), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse

2. Ví dụ hàm CONCAT_WP()

Ví dụ dưới đây, được sử dụng để nối chuỗi ‘www’ ‘Laptrinhtudau’ ‘com’ theo ký tự phân tách là dấu chấm (.) để thành một chuỗi hoàn chỉnh đó là ‘www.Laptrinhtudau.com’ bằng cách sử dụng hàm CONCAT_WP() như sau:

SELECT CONCAT_WS('.', 'www', 'Laptrinhtudau', 'com');

Kết quả:

www.Laptrinhtudau.com

Ví dụ thứ hai, tôi sẽ nối chuỗi ‘Toi’ ‘yeu’ ‘lap’ ‘trinh’ theo ký tự phân tách là dấu gạch ngang (-) để thành một chuỗi hoàn chỉnh đó là ‘Toi-yeu-lap-trinh’ như sau:

SELECT CONCAT_WS('-', 'Toi', 'yeu', 'lap', 'trinh');

Kết quả:

Toi-yeu-lap-trinh