1. Cú pháp sử dụng hàm CHARINDEX()

Hàm CHARINDEX() tìm kiếm và trả về vị trí của một chuỗi con nằm trong chuỗi gốc. Hàm này trả về 0 nếu không tìm thấy. Cú pháp hàm CHARINDEX() như sau:

CHARINDEX(substring, string, start)

Tham số:

  • substring là chuỗi con cần lấy ra vị trí sau khi tìm kiếm
  • string là chuỗi gốc
  • start là vị trí bắt đầu tìm kiếm. Tham số này không bắt buộc, có hay không đều được

Chú ý: Hàm này thực hiện tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm CHARINDEX()

Ví dụ dưới đây sẽ lấy ra vị trí của chuỗi con ‘tudau’ trong chuỗi gốc ban đầu là ‘Laptrinhtudau.com’ bằng cách sử dụng hàm CHARINDEX()

SELECT CHARINDEX('tudau', 'Laptrinhtudau.com');

Kết quả:

9