1. Cú pháp sử dụng hàm TRANSLATE()

Hàm TRANSLATE() được sử dụng để trả về chuỗi từ đối số đầu tiên sau khi các ký tự được chỉ định trong đối số thứ hai được dịch thành các ký tự được chỉ định trong đối số thứ ba. Cú pháp hàm TRANSLATE()  như sau:

TRANSLATE(string, characters, translations)

Tham số:

  • string là chuỗi đầu vào
  • characters là các ký tự cần được thay thế
  • translations là các ký tự mới

Lưu ý: Hàm TRANSLATE() sẽ trả về lỗi nếu các ký tự và bản dịch có độ dài khác nhau.

Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2017)

2. Ví dụ hàm TRANSLATE()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm TRANSLATE()  để trả về chuỗi từ tham số đầu tiên sau khi các ký tự được chỉ định trong tham số thứ hai được dịch thành các ký tự được chỉ định trong tham số thứ ba như sau:

SELECT TRANSLATE('Monday', 'Monday', 'Sunday');

Kết quả:

Sunday

Ví dụ tiếp theo, trả về chuỗi từ tham số đầu tiên sau khi các ký tự được chỉ định trong tham số thứ hai được dịch thành các ký tự được chỉ định trong tham số thứ ba:

SELECT TRANSLATE('3*[2+1]/{8-4}', '[]{}', '()()');

Kết quả:

3*(2+1)/(8-4)