1. Cú pháp sử dụng hàm ISDATE()

Hàm ISDATE() được sử dụng để kiểm tra một chuỗi thời gian và trả về 1 nếu đó là một ngày hợp lệ, nếu không thì trả về 0. Cú pháp hàm ISDATE() như sau:

ISDATE(expression)

Tham số:

  • expression là chuỗi thời gian cần kiểm tra hợp lệ hay không
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm ISDATE()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm ISDATE() để kiểm tra xem chuỗi thời gian ‘2022’ là hợp lệ hay không như sau:

SELECT ISDATE('2022')

Kết quả:

1

Ví dụ tiếp theo, kiểm tra chuỗi thời gian ‘2022-01-28’ có là hợp lệ hay không như sau:

SELECT ISDATE('2022-01-28')
1

Ví dụ cuối cùng, kiểm tra chuỗi thời gian ‘chuc mung nam moi’ có là hợp lệ hay không như sau:

SELECT ISDATE('chuc mung nam moi')

Kết quả:

0