1. Cú pháp sử dụng hàm CONCAT()

Hàm CONCAT() được sử dụng để nối hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau. Cú pháp của hàm CONCAT() như sau:

CONCAT(string1, string2, ...., string_n)

Tham số:

  • string1, string2…string_n là các chuỗi được nối liền kề phía sau của chuỗi phía trước
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm CONCAT()

Ví dụ dưới đây nối chuỗi ‘Laptrinhtudau’ với chuỗi ‘.com’ lại thành một chuỗi ký tự hoàn chỉnh bằng cách sử dụng hàm CONCAT() như sau:

SELECT CONCAT('Laptrinhtudau', '.com');

Kết quả:

Laptrinhtudau.com