1. Cú pháp sử dụng hàm STR()

Hàm STR() được sử dụng để chuyển đổi kiểu số thành một chuỗi, sau đó sẽ trả về số đó như một chuỗi ký tự. Cú pháp hàm STR() như sau:

STR(number, length, decimals)

Tham số:

  • number là số cần chuyển đổi sang kiểu chuỗi
  • length là độ dài của chuỗi trả về, mặc định là 10. (Tham số này có hay không đều được)
  • decimals là số lượng số thập phân để hiển thị trong chuỗi trả về, mặc định là 0. (Tham số này có hay không đều được)
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm STR()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm STR() để trả về số 777 dưới dạng một chuỗi:

SELECT STR(777)

Kết quả:

777

Ví dụ tiếp theo, sửu dụng hàm STR() để trả về số 123456 dưới dạng mỗi chuỗi với kết quả chỉ bao gồm 5 ký tự như sau:

SELECT STR(123456,5)

Kết quả:

12345