1. Cú pháp sử dụng hàm SIN()

Hàm SIN() được sử dụng để trả về giá trị sin của một số. Cú pháp của hàm SIN() như sau:

SIN(number)

Tham số:

  • number là số đầu vào cần lấy giá trị sin
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm SIN()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm SIN() để lấy ra giá trị sin của số đầu vào là 2 như sau:

SELECT SIN(2);

Kết quả:

0.90929742682568171

Ví dụ tiếp theo lấy ra giá trị sin của số đầu vào là số -1 như sau:

SELECT SIN(-1);

Kết quả:

-0.8414709848078965