1. Cú pháp sử dụng hàm LOG10()

Hàm LOG10() được sử dụng để trả về lôgarit tự nhiên của một số đầu vào với cơ số 10. Cú pháp của hàm LOG10() như sau:

LOG10(number)

Tham số:

  • number là số đầu vào cần tính logarit với cơ số 10
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm LOG10()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm LOG10() để lấy ra giá trị logarit cơ số 10 của 2 như sau:

SELECT LOG10(2)

Kết quả:

0.3010299956639812

Ví dụ tiếp theo lấy ra giá trị logarit cơ số 10 của e như sau:

SELECT LOG10(EXP(1))

Kết quả:

0.43429448190325182