1. Cú pháp sử dụng hàm TAN()

Hàm TAN() được sử dụng để trả về giá trị tan của một số. Cú pháp của hàm TAN() như sau:

TAN(number)

Tham số:

  • number là số đầu vào cần lấy giá trị tan
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm TAN()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm TAN() để lấy ra giá trị tan của số đầu vào là 1.75 như sau:

SELECT TAN(1.75);

Kết quả:

-5.5203799225093304

Ví dụ tiếp theo lấy ra giá trị tan của số đầu vào là số -3 như sau:

SELECT TAN(-3);

Kết quả:

0.1425465430742778