1. Cú pháp sử dụng hàm AVG()

Hàm AVG() được sử dụng để trả về giá trị trung bình của một biểu thức. Hàm AVG() sẽ không tính trung bình của cá giá trị NULL. Cú pháp sử dụng hàm AVG() như sau:

AVG(expression)

Tham số:

  • expression là biểu thức cần tính giá trị trung bình
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm AVG()

Bảng dưới đây có tên là SanPham bao gồm các cột như sau: MaSP, TenSP, MaNCC, GiaSP

MaSP TenSP MaNCC GiaSp
1 San Pham A 3 10.5
2 San Pham B 1 8
3 San Pham C 3 25.3
4 San Pham D 4 11.2
5 San Pham E 2 60

Câu lệnh SQL dưới đây sẽ sử dụng hàm AVG() để lấy giá giá bán trung bình của tất cả sản phẩm trong bảng SanPham như sau:

SELECT AVG(GiaSP) AS GiaTrungBinh 
FROM SanPham

Kết quả:

GiaTrungBinh
23

Ví dụ tiếp theo, sử dụng hàm AVG() để chọn ra các sản phẩm có mức giá lớn hơn giá trung bình như sau:

SELECT * FROM SanPham 
WHERE GiaSP > (SELECT AVG(GiaSP) FROM SanPham);

Kết quả:

MaSP TenSP MaNCC GiaSP
3 San Pham C 3 25.3
5 San Pham E 2 60