1. Cú pháp sử dụng hàm DATALENGTH()

Hàm DATALENGTH() trả về kích thước được sử dụng để biểu diễn một biểu thức. Kích thước này được tính bằng đơn vị byte. Cú pháp hàm DATALENGTH() như sau:

DATALENGTH(expression)

Tham số:

  • expression là chuỗi biểu thức cần kiểm tra kích thước, nếu chuỗi này là rỗng, thì hàm sẽ trả về giá trị NULL

Lưu ý:  Hàm DATALENGTH () đếm cả khoảng trống ở đầu và cuối khi tính độ dài của biểu thức.

Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm DATALENGTH()

Ví dụ dưới đây sẽ đếm kích thước của chuỗi  ”    Laptrinhtudau.com    ” (bao gồm các ký tự khoảng cách ở đầu và cuối chuỗi bằng hàm DATALENGTH() như sau:

SELECT DATALENGTH('   Laptrinhtudau.com   ');

Kết quả:

19

Ví dụ tiếp theo, lấy ra kích thước của chuỗi ngày tháng năm như sau:

SELECT DATALENGTH('2022-01-17');

Kết quả:

10