1. Cú pháp sử dụng hàm RTRIM()

Hàm RTRIM() được sử dụng để xóa bỏ đi các khoảng trắng ở cuối một chuỗi. Cú pháp của hàm RTRIM() như sau:

RTRIM(string)

Tham số:

  • string là chuỗi cần loại bỏ các khoảng trắng ở cuối
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ làm RTRIM()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm RTRIM() để xóa bỏ khoảng trắng ở cuối chuỗi ‘Laptrinhtudau.com    ’ như sau:

SELECT RTRIM('Laptrinhtudau.com    ')

Kết quả:

Laptrinhtudau.com