1. Cú pháp sử dụng hàm ISNULL()

Hàm ISNULL() được sử dụng để trả về một giá trị được chỉ định nếu biểu thức là NULL. Nếu biểu thức NOT NULL, hàm này trả lại biểu thức. Cú pháp hàm ISNULL() như sau:

ISNULL(expression, value)

Tham số:

  • expression là biểu thức cần kiểm tra xem có phải là NULL hay không
  • value là giá trị trả về nếu biểu thức cần kiểm tra được xác định là NULL
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm ISNULL()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm ISNULL() để kiểm tra chuỗi ‘laptrinhtudau’ có là NULL hay không? Nếu chuỗi trên được xác định là NULL thì hàm sẽ trả về giá trị ‘Chuoi tren dang rong!‘ như sau:

SELECT ISNULL('laptrinhtudau', 'Chuoi tren dang rong!');

Kết quả:

laptrinhtudau

Ví dụ tiếp theo, kiểm tra giá trị dưới có phải là NULL hay không? Nếu là NULL thì hàm sẽ trả về giá trị ‘Chuoi tren dang rong!’ như sau:

SELECT ISNULL(NULL, 'Chuoi tren dang rong!');

Kết quả:

Chuoi tren dang rong!