1. Cú pháp sử dụng hàm ATAN()

Hàm ATAN() được sử dụng để trả về artan của của một số đầu vào. Cú pháp của hàm ATAN() như sau:

ATAN(number)

Tham số:

  • number là số đầu vào cần tính artan
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm ATAN()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm ATAN() để lấy ra giá trị artan của số đầu vào là 2.5 như sau:

SELECT ATAN(2.5)

Kết quả:

1.1902899496825317

Ví dụ tiếp theo sử dụng hàm ATAN() để lấy ra giá trị artan của số đầu vào là -47.02 như sau:

SELECT ATAN(-47.02)

Kết quả:

-1.5495319866970023