1. Cú pháp sử dụng hàm ABS()

Hàm ABS() được sủ dụng để trả về giá trị tuyệt đối của một số đầu vào. Cú pháp của hàm ABS() như sau:

ABS(number)

Tham số:

  • number là số đầu vào cần lấy giá trị tuyệt đối
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm ABS()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm ABS() để lấy ra giá trị trị tuyệt đối của số đầu vào là -777 như sau:

SELECT ABS(-777)

Kết quả:

777

Ví dụ tiếp theo, lấy giá trị trị tuyệt đối của số đầu vào là -253.555 như sau:

SELECT ABS(-253.555)

Kết quả:

253.555