1. Cú pháp sử dụng hàm RADIANS()

Hàm RADIANS() được sử dụng để chuyển đổi một đơn vị tính từ độ sang radian. Cú pháp của hàm RADIANS() như sau:

RADIANS(number)

Tham số:

  • number là số đầu vào
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm RADIANS()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm RADIANS() để lấy chuyển đổi và lấy ra giá trị của số đầu vào là 180 độ sang radian như sau:

SELECT RADIANS(180);

Kết quả:

3

Ví dụ tiếp theo, chuyển đổi và lấy giá trị của số đầu vào là -45 độ sang radian như sau:

SELECT RADIANS(-45);

Kết quả:

0