1. Cú pháp sử dụng hàm LEFT()

Hàm LEFT() lấy ra một số ký tự từ một chuỗi gốc và bắt đầu từ trái. Cú pháp hàm LEFT() như sau:

LEFT(string, number_of_chars)

Tham số:

  • string là chuỗi gốc
  • number_of_chars là số lượng ký tự cần lấy ra từ chuỗi gốc (bắt đầu từ bên trái)
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm LEFT()

Ví dụ dưới đây lấy ra 13 ký tự tính từ bên trái sang bên phải của chuỗi gốc ‘Laptrinhtudau.com’ bằng cách sử dụng hàm LEFT() như sau:

SELECT LEFT('Laptrinhtudau.com', 13)

Kết quả:

Laptrinhtudau

Giả sử số lượng ký tự cần lấy lớn hơn số lượng ký tự của chuỗi gốc, thì tất cả chuỗi gốc sẽ được chọn ra như sau:

SELECT LEFT('Laptrinhtudau.com', 100)

Kết quả

Laptrinhtudau.com