1. Cú pháp sử dụng hàm REPLACE()

Hàm REPLACE() được sử dụng để tìm kiếm và thay thế tất cả các lần xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi gốc bằng một chuỗi mới được chỉ định. Cú pháp hàm REPLACE() như sau:

REPLACE(string, old_string, new_string)

Tham số:

  • string là chuỗi gốc
  • old_string là chuỗi cần tìm kiếm trong chuỗi gốc
  • new_string là chuỗi mới được thay thế sau khi tìm thấy trong chuỗi gốc

Lưu ý: Việc tìm kiếm trong chuỗi gốc không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm REPLACE()

Ví dụ dưới đây, thay thế ký tự ‘a’ thành ký tự ‘b’ trong chuỗi gốc ‘Toiyeulaptrinh’ bằng cách sử dụng hàm REPLACE() như sau:

SELECT REPLACE('Toiyeulaptrinh', 'a', 'b');

Kết quả:

Toiyeulbptrinh

Ví dụ tiếp theo, thay thế chuỗi ‘Toi’ thành ‘Chung toi’ trong chuỗi gốc là ‘Toi yeu lap trinh’ như sau:

SELECT REPLACE('Toi yeu lap trinh', 'Toi', 'Chung toi');

Kết quả:

Chung toi yeu lap trinh