1. Cú pháp sử dụng hàm RIGHT()

Hàm RIGHT() được sử dụng để lấy ra các ký tự từ một chuỗi gốc bắt đầu từ bên phải. Cú pháp hàm RIGHT() như sau:

RIGHT(string, number_of_chars)

Tham số:

  • string là chuỗi gốc
  • number_of_chars là số lượng ký tự cần lấy ra từ chuỗi gốc (bắt đầu từ bên phải)
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm RIGHT()

Ví dụ dưới đây lấy ra 9 ký tự tính từ bên phải sang bên phải của chuỗi gốc ‘Laptrinhtudau.com’ bằng cách sử dụng hàm RIGHT() như sau:

SELECT RIGHT('Laptrinhtudau.com', 9)

Kết quả:

tudau.com

Giả sử số lượng ký tự cần lấy lớn hơn số lượng ký tự của chuỗi gốc, thì tất cả chuỗi gốc sẽ được chọn ra như sau:

SELECT RIGHT('Laptrinhtudau.com', 100)

Kết quả:

Laptrinhtudau.com