1. Cú pháp sử dụng hàm SOUNDEX() 

Hàm SOUNDEX() được sử dụng để trả về mã gồm 4 ký tự để đánh giá mức độ giống nhau của hai biểu thức. Cú pháp hàm SOUNDEX() như sau:

SOUNDEX(expression)

Tham số:

  • expression là các biểu thức để đánh giá. Có thể là hằng số, biến hoặc cột

Chú ý: Hàm SOUNDEX() chuyển đổi chuỗi thành mã bốn ký tự dựa trên cách mà chuỗi đó phát ra âm thanh khi được nói.

Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm SOUNDEX() 

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm SOUNDEX() để đánh giá mức độ giống nhau giữa 2 chuỗi ‘Toi’ và ‘Chungtoi’ sau đó trả về kết quả là mã 4 ký tự như sau:

SELECT SOUNDEX('Toi'), SOUNDEX('Chungtoi');

Kết quả:

C523