1. Cú pháp sử dụng hàm COS()

Hàm COS() được sử dụng để trả về cosine của một số đầu vào. Cú pháp của hàm COS() như sau:

COS(number)

Tham số:

  • number là số đầu vào cần lấy giá trị cosine
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm COS()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm COS() để lấy ra giá trị cosine của số đầu vào là 2 như sau:

SELECT COS(2);

Kết quả:

-0.41614683654714241

Ví dụ tiếp theo lấy ra giá trị cosine của số đầu vào là số pi như sau:

SELECT COS(PI());

Kết quả:

-1.0