1. Cú pháp sử dụng hàm YEAR()

Hàm YEAR() được sử dụng để lấy ra phần năm trong chuỗi thời gian gốc. Cú pháp sử dụng hàm YEAR() như sau:

YEAR(date)

Tham số:

  • date là chuỗi thời gian gốc
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm YEAR()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm YEAR() để lấy ra phần năm trong chuỗi thời gian gốc ’01/02/2022′ như sau:

SELECT YEAR('2022/02/01')

Kết quả:

2022

Ví dụ tiếp theo, sử lấy ra phần năm trong chuỗi thời gian gốc ‘2022/02/01 07:30’ như sau:

SELECT YEAR('2022/02/01 07:30')

Kết quả:

2022