1. Cú pháp sử dụng hàm SQUARE()

Hàm SQUARE() được sử dụng để trả về bình phương của một số đầu vào. Cú pháp của hàm SQUARE() như sau:

SQUARE(number)

Tham số:

  • number là số đầu vào cần được bình phương giá trị
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm SQUARE()

Ví dụ dưới dây sử dụng hàm SQUARE() để tính bình phương số đầu vào là 2 như sau:

SELECT SQUARE(2);

Kết quả:

4.0

Ví dụ tiếp theo, tính bình phương của số 5 như sau:

SELECT SQUARE(5);

Kết quả:

25.0