1. Cú pháp sử dụng hàm LTRIM()

Hàm LTRIM() được sử dụng để xóa bỏ đi các khoảng trắng ở đầu một chuỗi. Cú pháp của hàm LTRIM() như sau:

LTRIM(string)

Tham số:

  • string là chuỗi cần loại bỏ các khoảng trắng ở đầu
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm LTRIM()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm LTRIM() để xóa bỏ khoảng trắng ở đầu chuỗi ‘    Laptrinhtudau.com’ như sau:

SELECT LTRIM('    Laptrinhtudau.com')

Kết quả:

Laptrinhtudau.com