1. Cú pháp sử dụng hàm REPLICATE()

Hàm REPLICATE() lặp lại một chuỗi một số lần được chỉ định. Cú pháp hàm REPLICATE() như sau:

REPLICATE(string, integer)

Tham số:

  • string là chuỗi cần lặp
  • integer là số lần lặp
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm REPLICATE()

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm REPLICATE() để lặp lại chuỗi ‘Laptrinhtudau.com’ với số lần lặp là 5 lần như sau:

SELECT REPLICATE('Laptrinhtudau.com', 5);

Kết quả:

Laptrinhtudau.comLaptrinhtudau.comLaptrinhtudau.comLaptrinhtudau.comLaptrinhtudau.com