1. Cú pháp sử dụng hàm ASCII()

Hàm ASCII () trả về giá trị ASCII cho ký tự cụ thể. Cú pháp hàm ASCII() như sau:

ASCII(character)

Tham số:

  • character là ký tự được chỉ định để trả về giá trị ASCII. Nếu là một chuỗi ký tự thì ký tự đầu tiên sẽ được sử dụng để trả về giá trị ASCII
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm ASCII()

Ví dụ dưới đây sẽ lấy ra giá trị ASCII của ký tự đầu tiên trong chuỗi, và lấy ra mã ASCII của một ký tự bất kỳ:

--Lay ra gia tri ASCII cua ky tu dau tien trong chuoi
SELECT ASCII('Laptrinhtudau.com')
--Lay ra gia tri ASCII cua ky tu N
SELECT ASCII('N')

Kết quả:

76
78